Art discipline: 
Meisterschülerin an der kh berlin